8 kwietnia 2022 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 34.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wyboru Przewodniczącego WZA.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., sprawozdania finansowego za 2021 r. i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
  3. podziału zysku za 2021 r.,
  4. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.,
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.