Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego SA z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798, z późniejszymi zmianami) niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki HPR SA do złożenia posiadanych dokumentów akcji w formie dokumentów w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego SA w Katowicach, pod adresem: 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, w dniach roboczych ( od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 - 14.00, począwszy od 1 października 2020r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:
  1. Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w księdze akcyjnej
  2. Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w księdze akcyjnej
Informujemy, iż nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 30 sierpnia 2019r. oraz innych ustaw, wprowadza od 1 marca 2021r całkowitą dematerializację akcji w spółkach prawa handlowego, a zatem akcje nie będą miały formy dokumentu, lecz formę zapisu elektronicznego w odpowiednim rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Zatem na podstawie w/w przepisów od dnia 1 marca 2021r. prawa korporacyjne z akcji będą ustalane jedynie na podstawie zapisu elektronicznego w odpowiednim rejestrze.