22 maja 2020 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34 , działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2020-05-22 o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 34
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019r
 8. Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019r
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz propozycji Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019r
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r
  3. pokrycia straty za 2019r
  4. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019r
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019r
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad